Приложимост на електронните влагомери

Някои производители на електронни влагомери призоваха за бойкот на калциево-карбидното измерване, тъй като считат използваните електронни методи за достатъчно точни. По този повод специалистите от следните браншови организации – Федерален съюз за замазки и подови покрития (Bundesverband Estrich und Belag e.V.), Централен съюз за подова и паркетна техника (Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik) и Федералната експертна група за замазки и подови покрития (Bundesfachgruppe Estrich und Belag) при Централния съюз на немските строители (Zentralverband deutsches Baugewerbe), излязоха със съвместна декларация:

Съвместна декларация относно калциево-карбидното измерване на влага

Уредите на тези производители представляват електронни влагомери. Приложението тези уреди има смисъл само при предварителната преценка на влажността на замазки. Те не са подходящи за сигурно определяне на годността за полагане на подово покритие. За целта е необходимо правилно проведено калциево-карбидно измерване на влагата и това е обичайния метод в бранша. Това измерване е общоприета отраслова нормала.

Измервателните уреди на производителите не могат да бъдат характеризирани като научно изучени или обосновани. Само един уред (G 812) е изпитан в Изпитателния институт по материалознание към Строителния университет във Ваймар при три замазки с еднаква дебелина и резултатите сравнени с калциево-карбидно измерване и измерване чрез конвекционно изсушаване. Дори в този случай бяха регистрирани отклонения. Например годността за полагане на подово покритие в калциево-сулфатна замазка за подово отопление при влажност от 0,1 CM% не е могла да бъде потвърдена.

Резултатът от електронните измервания се влияе в голяма степен от дебелината на замазката, плътността, условията на съхнене и състав. Предимството от неразрушаващото измерване се превръща в недостатък, поради влиянието на недефинираната дебелина, която може да е източник на допълнителна грешка.

Преминаването от CEM I към CEM II цименти се експлоатира за посаждане на съмнения в занаятчиите. Всъщност разнообразието на CEM II и техните различни свойства не позволяват получаването на повторяемост на резултатите чрез електронни измервателни уреди.

Изхождайки от досегашния опит, дискусията относно смяната в цимента е пресилена, а в много случаи необоснована. Относно калциево-карбидното измерване на влагата и определяне на годността за полагане на подово покритие, на база на съществуващите данни, не трябва да се очакват значителни промени. Систематичното проучване на тази тема вече е започнало.

Определяне на годността за полагане на подово покритие чрез калциево-карбиден влагомер е общоприета отраслова нормала и от десетилетия позволява, при правилно прилагане, бездефектното поставяне на подовите покрития.

Подробни информация за калциево-карбидното измерване на влагата може да бъде намерена в съвместното изявление „Калциево-карбидни измервания” на Федерален съюз за замазки и подови покрития и Централния съюз на немските строители. Калциево-карбидното измерване е възприето и в издадения от основните технически съюзи документ „Съвместна координация при конструкции на отопляеми замазки”.

Берлин / Бон / Треойсдорф-Оберлар, 23.07.2008

Федерален съюз за замазки и подови покрития Федерален съюз за замазки и подови покрития
(Bundesverband Estrich und Belag e.V.)
Централен съюз за подова и 
паркетна техника Централен съюз за подова и паркетна техника
(Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik)
Централния съюз на немските строители Федералната експертна група за замазки и подови покрития
(Bundesfachgruppe Estrich und Belag) при
Централния съюз на немските строители
(Zentralverband deutsches Baugewerbe)
Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2019 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.