Страница 2

Гаранционни условия

Вашата фактура представлява и Вашата гаранционна карта за артикулите, които сте закупили. Моля, запазете я до изтичане на гаранционния срок. Гаранцията покрива само изделията, чиито сериен номер е попълнен във фактурата. Ако не е уговорено друго, гаранционният срок е една година.

 1. Изделието следва да се употребява стриктно съгласно предназначението и условията за експлоатация.
 2. Гаранционният сервиз се осъществява, като изделието се достави за ремонт за сметка и отговорност на Купувача. Транспортът задължително се осъществява в оригинална опаковка, заедно с всички ударопоглъщащи вложки, пълнеж, влагопоглъщащи пакети, защитни калъфи и други елементи, гарантиращи предпазването от транспортни и климатични щети.
 3. Изделието трябва да бъде придружено от гаранционната карта, оригинална фактура и касов бон.
 4. В случай, че се налага подмяна на дефектното изделие, купувачът трябва да го върне на продавача в пълна окомплектовка, включително инструкции, сертификати, софтуер, аксесоари и оригинална опаковка, съгласно т.2. Употребени консумативи не се заменят.
 5. Гаранцията покрива само електрическите части на изделието.
 6. Гаранцията не покрива:
  • повреди, причинени от природни стихии, пожар, гръмотевица, наводнение, земетресение, токов удар, форсмажорни обстоятелства и др.;
  • повреди на аксесоари, лампи, батерии, акумулатори, съединения, маркучи, четки, филтри, решетки, съдове, кабели, оптически влакна, дистанционни управления, консумативи и др.;
  • повреди, причинени при транспорт или товаро-разтоварни работи;
  • повреди върху оптически повърхности и елементи, обективи, както и CMOS, CCD, микроболометрични, пирометрични и СВЧ датчици или други елементи, повреждащи се от светлинно, микровълново или радиоактивно излъчване;
  • повреди, дължащи се на износване при нормална (предназначена) употреба.
 7. Гаранцията е невалидна, в случай че:
  • изделието е използвано несъобразно, при неспазване на инструкцията за експлоатация или извън предвидените от производителя условия;
  • налице са повреди, причинени от претоварване, неправилна употреба, неправилно съхранение, намокряне, замърсяване, неправилен транспорт или нехайство от страна на клиента;
  • налице са повреди, причинени от счупване, огъване, натиск, срязване, замърсяване, химическо въздействие, намокряне, прегряване, стопяване, облъчване и др.;
  • е правен опит за ремонт от неупълномощени от производителя лица;
  • има несъответствие между изделието и придружаващите го документи или серийният номер е заличен или нечетлив;
  • гаранционната карта не е надлежно попълнена, подписана и подпечатана или ако данните в нея са променяни или подправяни;
  • изделието е транспортирано при неспазване на изискванията на т.2.
 8. При неоснователна гаранционна заявка, всички възникнали във връзка с нея разходи, направени от Продавача, се заплащат от Купувача.
Назад
Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2018 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.